تخفیف

مقدار تخفیف بر اساس میزان پرداخت ماهیانه محاسبه می گردد ،با خرید بیشتر از تخفیف بیشتری برخوردار شوید.

قیمت پایه ماهیانه سطح تخفیف
< EUR €20.00 -
>= EUR €20.00 5%
>= EUR €50.00 10%
>= EUR €100.00 15%
>= EUR €250.00 20%
>= EUR €500.00 25%
>= EUR €1000.00 30%
>= EUR €2500.00 35%
>= EUR €5000.00 40%

تخفیف نمایندگی : نمایندگان فروش علاوه بر تخفیف های دیگر از تخفیف 15% درصدی نیز بر خوردار هستند.

هرگاه شما مطابق با شرایط ما عمل نمایید متعاقبا تخفیف های مختلفی برا ی شما منظور خواهد شد